test

ALLMÄNNA FÖRFARANDEN

Våra helt datoriserade nätverksanslutna filialer ser till att information om var och en av de flera tusen fastigheter som finns registrerade i vår databas finns till hands för alla kunder. När vi vet vad du letar efter och har en ungefärlig budget, kan vi sätta ihop en lista av fastigheter som vi tror kan passa dig och dina behov.

Om du är utomlands, kan du bläddra igenom vårt urval av fastigheter på vår hemsida. Vår lista av fastigheter på vår hemsida innehåller inte alla våra fastigheter och vi föreslår att du tar kontakt med oss för fler fastighetslistor och om du behöver hjälp eller har andra frågor. Om du så önskar, kan vi hjälpa till att hitta och boka ditt boende på Malta eller Gozo under din vistelse och givetvis ordna visningar av de fastigheter du är intresserad av att se.

Det är både säkert och enkelt att köpa fastighet i Malta. När du hittat en fastighet som passar dig och pris samt köpevillkor har beslutats om så undertecknas ett preliminärt avtal mellan säljaren och köparen. Avtalet binder båda parter att köpa respektive sälja fastigheten på de villkor som överenskommits. Undertecknandet av det slutgiltiga kontraktet är dock beroende av att det är bevisat att säljaren är den rättmätiga ägaren och har rätten att sälja fastigheten. Alla avtal och kontrakt är skrivna på engelska.

Vid undertecknandet av det preliminära avtalet lämnas ett belopp som motsvarar 10% av köpesumman antingen till en notarie eller till mäklaren. Denna handpenning går förlorad till förmån för säljaren om köparen ej fullföljer köpet av någon anledning som ej är accepterad enligt maltesisk lag.

Avtalet är normalt giltigt i tre månader (period som föreskrivs i lagen) eller som parterna gemensamt kommit överens om. Under perioden mellan undertecknandet av det preliminära avtalet och undertecknandet av det slutliga köpebrevet, kommer en notarie som anlitas av köparen att utföra nödvändiga undersökningar i fastighetens historia för att bekräfta ägarskap. Notarien lämnar även in en ansökan till finansdepartementet om detta skulle behövas. Ibland kan en accepterad ansökan behövas för att få köpa en fastighet.

När relevanta tillstånd har utfärdats, och notarien har visat tydlig äganderätt till fastigheten kan det slutliga köpebrevet undertecknas. Köpebrevet sammansätts av köparens notarie. Den resterande delen av köpesumman samt skatt plus juridiska avgifter betalas vid undertecknandet av kontraktet, då även besittning av fastigheten lämnas till köparen. (1% av den stämpelskatt som skall betalas överlämnas vid undertecknandet av det preliminära avtalet.)

KOSTNADER

Kostnader i samband med fastighetsköp:

  • Stämpelskatt 5%
  • Notarieavgifter – ca 1%
  • Sökningar och registreringar – ca €475
  • Avgift till finansdepartementet – €235

Obs! Ovanstående kostnader är köparens ansvar, medan avgifter från fastighetsförmedlaren betalas av säljaren.

Individer som inte har för avsikt att bosätta sig på Malta kan fritt köpa fastighet på Malta, med förbehåll att det kan krävas ett AIP-tillstånd. Ett AIP-tillstånd krävs inte vid köp av fastigheter i Special Designated Areas. För EU-medborgare krävs inget AIP-tillstånd heller om

  • man har varit bosatta i Malta i minst fem sammanhängande år, eller
  • om man har för avsikt att köpa en fastighet för att använda som sin primära
  • om man avser att köpa en fastighet som en investering.

Om en av makarna är en EU-medborgare medans den andra maken är en icke-EU-medborgare, kan båda också utnyttja undantaget ovan och förvärva egendom utan att behöva ansöka om ett AIP tillstånd, under förutsättning att ämnar köpa fastigheten som deras primära bostad. Undantaget också från kravet på AIP-tillstånd är förvärv av egendom av en EU-medborgare för att bedriva en affärsverksamhet.

I sådana fall bör en förklaring, vilket stipulerar köparens avsikt för förvärvet införas i köpeavtalet.
Om köpet kräver ett AIP-tillstånd, måste fastigheten uppfylla ett visst minimum värde. Detta minimum värde är för närvarande 98 000 € för lägenheter, och 164 000 € för villor, radhus och andra typer av fastigheter. Dessa värden är knutna till ett index och kan därför komma att revideras årligen.

Fastigheten som köps får endast användas som bostad av den sökande och dennes familj. Detta villkor hävs när den sökande ansöker om och får det erforderliga tillståndet att hyra ut fastigheten.

De ovan nämnda personer får endast äga en fastighet på Malta och Gozo (förutom i Special Designated Areas där man kan köpa mer än en fastighet). När dessa personer har köpt en fastighet på Malta och vill sedan köpa en annan efter att ha sålt den första, kan de göra det efter tillstånd från finansministeriet. Ansökan om tillstånd att förvärva en annan fastighet godkänns normalt. Tillstånd kommer att beviljas, under förutsättning, att den första fastigheten säljs.

Medborgare från samtliga EU-medlemsstater, som har bott på Malta sammanhängande under minst fem år, när som helst före dagen för förvärvet, får fritt förvärva mer än en fastighet utan att behöva få ett tillstånd.

EU-medborgare, som inte har bott på Malta i minst fem år, men har för avsikt att köpa deras primära bostad dvs att bosätta sig på Malta, behöver inte ett AIP-tillstånd. De krävs inte heller ett sådant tillstånd att köpa en fastighet som behövs för deras verksamhet.

Individer som inte är medborgare i en EU-medlemsstat får förvärva en fastighet efter att de får det erforderliga tillståndet (AIP-tillstånd) i enlighet med kapitel 246 i Maltas lagstiftning från finansministeriet, om fastigheten inte är belägen i en Special Designated Area.

Vid köp av en fastighet i en Special Designated Area så finns inga restriktioner som helst. Utländska medborgare (EU och icke-EU) kan köpa valfritt antal enheter i en sådan etablering utan att det behövs ett AIP-tillstånd, dvs sådana inköp omfattas inte av någon av de ovan nämnda villkor.

FÖRVÄRVA FASTIGHETER SOM FÖRETAG

Ett företag, annat än ett ”commercial partnership” (ungefär som ett handelsbolag i Sverige), med säte i, och som bedriver sin verksamhet från en medlemsstat i Europeiska Unionen har rätt att fritt förvärva fast egendom som behövs för de ändamål för vilka det har bildats så länge som det är direkt kontrollerat av medborgare av en medlemsstat i Europeiska unionen som har bott på Malta kontinuerligt under fem år.

Ett kommersiellt partnerskap som är etablerat i, och drivs i en EU-stat (alltså inklusive Malta), får fritt förvärva fast egendom som behövs för de ändamål för vilket partnerskapet har bildats. Detta gäller så länge partnerskapet är kontrollerat av, och minst 75% av dess aktiekapital innehas av, en person (eller personer) som är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen och som har bott på Malta kontinuerligt under fem år.

Alla företag behöver ett tillstånd, som bara beviljas om fastigheten krävs för ett industriellt eller turistiskt projekt eller på annat sätt anses bidra till utvecklingen av Maltas ekonomi.

Ansökning av tillstånd för köp av fastighet som anses vara av historiskt intresse kan avslås.
Vid uppfyllandet av vissa villkor är det är möjligt att finansiera sitt fastighetsköp via ett banklån från en lokal bank på Malta. (se banklån).

Search Property By Reference

×
Check

Account Verification

×

We have sent email to [email protected] to confirm the validity of your email address.