Bosätta Sig Pa Malta/Gozo

Malta är en idealisk plats att bosätta sig. Förutom dess behagliga klimat, säker omgivning och gästvänlig engelsktalande befolkning, erbjuds en rad fördelar för personer som söker uppehållstillstånd på ön, med tanke på de fördelaktiga skatteregler och konkurrenskraftig levnadskostnader. Varje EU/EES eller tredjelandsmedborgare som bor på Malta under mer än tre månader kräver tillstånd från Immigration myndigheter som beviljas på särskilda skäl, varav några är listade nedan.

Ordinary Residence på Malta kräver att individen fysiskt bor på ön under en period av sex månader eller mer. Att ändra sitt land av uppehälle från en hög skatteland till en låg skatteland är möjlig för både EU/EES och icke-EU/EES-medborgare. Det finns krav på minimivärde på fastigheten för en utlänning som vill ska bli Ordinary Residents på Malta, om det inte förekommer behov av ett AIP-tillstånd som gäller under särskilda omständigheter.De kvalificerande villkor, som varierar beroende på om den enskilde individen som vill bli Ordinary Resident på Malta är en EU/EES-medborgare eller en tredjelandsmedborgare, kan enkelt uppfyllas, vilket gör det enkelt och attraktivt att bli Ordinary Resident.

Det finns olika sätt som EU/EES-medborgare kan få Ordinary Residence på Malta, bland andra ekonomisk självförsörjande, anställning, utbildning och etablering av företag, är de mest populära av dessa som anges nedan.

Ekonomiskt: självförsörjandeDenna form förutsätter att dessa personer visar att de kan försörja sig själva och deras medföljande familjemedlemmar genom att vara finansiellt stabila och inte vara i behov av något ekonomiskt stöd från den maltesiska staten. De nuvarande gränsvärdena för EU/EES-medborgare är satt till ett kapital på minst 14 000 € eller en veckolön på 84,95 € för ensamstående, alternativt till ett kapital på minst 23 300 € eller en veckolön på 93,10 € för gifta par.

Anställning: En andra form genom vilket EU/EES-medborgare kan få Ordinary Residence på Malta är anställning. Individen måste ha accepterat ett anställningserbjudande eller söka arbete i Malta, arbeta på Malta som anställd eller vara egenföretagare. Alternativt kan en person välja att starta ett företag på Malta och arbeta för den egna verksamheten.

De kvalificeringskraven för Ordinary Residence för tredjelandsmedborgare varierar från dem som gäller för EU/EES-medborgare. Nedan finns några av dessa möjligheter.

Anställning: De kvalificeringskraven för Ordinary Residence för tredjelandsmedborgare varierar från dem som gäller för EU/EES-medborgare. Nedan finns några av dessa möjligheter. Ett arbetstillstånd krävs för att icke-EU/EES-medborgare att arbeta på Malta. Detta beviljas när man uppfyllt vissa kriterier. Individer som är kvalificerade inom finansiella tjänster och informations teknologi är eftertraktade och därför kan det vara lättare för sådana personer att få ett arbetstillstånd.

Egenföretagande: För att kvalificera sig att bli egenföretagare och arbeta för den egna verksamheten, måste en tredjelandsmedborgare uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

 • En investering på minst 100 000 € utan en EU/EES-partner, eller en investering motsvarande 40 000 € med en maltesiskt partner. Investeringen måste bestå av anläggningstillgångar och/eller kapital som används i verksamheten. Hyreskontrakt uppfyller inte detta krav;
 • Status för en mycket skicklig innovatör med en sund affärsplan, som åtagit sig att rekrytera minst tre EU/EES-medborgare inom arton månader efter etablering av verksamhet;
 • Status av ensamrätts representant för ett utländskt företag (med ett sunt rykte och etablerat i minst tre år utomlands) som vill öppna en filial i Malta, eller;
 • Innehavet av ett styrelseuppdrag i ett företag som ingår i ett projekt som formellt har godkänts av Malta Enterprise, och som formellt har anmälts av de senare till Employment and Training Corporation.
 • Ett konkret åtagande om att engagera EU/EES-medborgare som en del av den sökandes personal kommer att bidra till den gynnsamma behandlingen av en ansökan.Inkomstskattelagen

  Individer som har Ordinary Residence på Malta, men inte är hemmahörande (domiciled) från Malta, är föremål för inkomstskatt på inkomster som uppstår på Malta, på inkomst som uppstår utanför Malta men utbetalas på Malta och på kapitalvinster som uppstår i Malta. Ingen skatt tas ut på kapitalvinster som uppkommer utomlands men som utbetalas till Malta.Individuelle inkomstskatt tas ut enligt en progressiv skattetabell från 0 % upp till maximalt 35 %.
  LONG TERM RESIDENCE

  Långtids-uppehållstillstånd kan beviljas till personer som har varit lagligt bosatt i Malta under fem sammanhängande år. Termen “sammanhängande” betyder att sådana personer inte får ha varit utanför Malta i mer än sex månader i följd under något av dessa fem år och vidare får inte ha varit utanför Malta i mer än totalt tio månader under denna femårsperiod.
  TILLFÄLLIGT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

  Individer som bor på Malta för vissa tillfälliga ändamål utan avsikt att etablera sin bosättning här, och som inte har bott på Malta under en längre tid än sex månader under ett kalenderår ska inte beskattas på Malta på deras utländska inkomster och vinster, oavsett om dessa överförs till Malta eller ej. Dessa individer är skattepliktiga på Malta endast på inkomster och kapitalinkomster från Malta.
  UTBILDNING

  Tillfälligt uppehållstillstånd beviljas för hela perioden av utbildning till studenter i någon privatskola, högskola eller vid University of Malta. Om den studerande är minderårig, kan hans eller hennes vårdnadshavare ansöka om uppehållstillstånd på Malta som vårdnadshavare för honom eller henne. En sådan person måste bekräfta att han eller hon erhåller stabila och regelbundna inkomster och har en lämplig plats att leva.

  I september 2011 antogs en ny uppehållsform på Malta, som ger särskild skattestatus riktad mot förmögna privatpersoner. Systemet kallas High Net Worth Individual Residency Scheme och ger individen rätt att betala skatt till den fördelaktig skattesats av 15 % på utländska inkomster och även ta del av dubbelbeskattningslättnader. Dock finns det en minimiskatt som måste betalas årligen.
  Individer som har uppehållstillstånd på Maltas ges skydd genom dubbelbeskattningsavtal, som säkerställer att skatt aldrig betalas två gånger på samma inkomst i olika länder. Malta har ett omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal (bland annat med Sverige). I det fall det inte finns något dubbelbeskattningsavtal, så är en annan form av befrielse från dubbelbeskattning möjlig enligt nationell lagstiftning, det vill säga ensidig lättnad. Denna ensidiga lättnad uppnår i stort sett samma resultat.

MENU